Thông tin về industrail ethernet

ix CODED

Industrial ethernet

Ổ cấm

Ổ cắm trên mặt bảng mạch - với tất cả các mã hóa và hướng ra của đầu ra.

Một ổ cắm ix chỉ chiếm khoảng 25% không gian trên bảng mạch so với một ổ cắm RJ45 cổ điển. Nếu các ổ cắm ix được sử dụng cạnh nhau và đứng trên bảng mạch, thì có thể đặt chín ổ cắm nơi mà chỉ có năm ổ cắm RJ45 có sẵn.

Tiết kiệm không gian cho việc làm bảng mạch và ổ cắm nhỏ hơn có thể được thực hiện.

Ethernet housing socket

Phiên bản ổ cắm chuẩn

Phiên bản ổ cắm chuẩn

Những dòng dây cáp phù hợp

SUITABLE CABLES

HELUKAT® PROFInet A fixed installation + robust 2x2xAWG22/1 PVC
Part no. 800653
HELUKAT® PROFInet B flexible 2x2xAWG22/7 PVC
Part no. 800654
HELUKAT® PROFInet C highly flexible 2x2xAWG22/7 PVC + PUR
Part no. 802914 / 800655
HELUKAT® drag chain Eco 100S Cat 5e SF/UTP 4x2xAWG26/19 PUR
Part no. 82839
HELUKAT® Robustflex 600IND Cat 7 S/FTP 4x2xAWG26/7 PUR
Part no. 802184

Các dòng dây cáp phù hợp
Trở lại bảng tin