Quy Định REACH

Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 18 tháng 12 năm 2006 liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH), thành lập Cơ quan Hóa chất Châu Âu, sửa đổi Chỉ thị 1999/45 / EC và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EEC) Số 793/93 và Quy định của Ủy ban (EC) Số 1488/94 cũng như Chỉ thị của Hội đồng 76/769 / EEC và Chỉ thị của Ủy ban 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC và 2000/21 / EC.Với Quy định REACH, EU đã tạo ra một hệ thống duy nhất để đăng ký, đánh giá và cấp phép hóa chất. Mục đích của quy định này là đảm bảo bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2007.

HELUKABEL GmbH sản xuất và kinh doanh các sản phẩm là sản phẩm theo luật hóa chất. Do đó, chúng tôi phải tuân theo các nghĩa vụ thông tin theo Điều 33 của Quy định REACH nếu sản phẩm do chúng tôi cung cấp có chứa chất SVHC với nồng độ lớn hơn 0,1% khối lượng. Theo quy định REACH, HELUKABEL GmbH được coi là người dùng cấp dưới và do đó không phải chịu nghĩa vụ đăng ký.

Danh sách các chất cần quan tâm rất cao (SVHC) thường được cập nhật một hoặc hai lần mỗi năm và công bố trên trang web của Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) và chúng tôi thường xuyên cập nhật và trao đổi thông tin với các nhà cung cấp của chúng tôi về vấn đề này.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các lệnh cấm đối với chất và các yêu cầu về chất (chẳng hạn như REACH, RoHS, khoáng chất xung đột (CMRT), v.v.), vui lòng liên hệ địa chỉ email compliance@helukabel.de hoặc info@helukabel.com.vn.