Mở rộng phòng thí nghiệm ở Mexico, thúc đẩy ngành điện gió

Trở lại bảng tin