Người đảm nhiệm hệ thống dữ liệu tại nhà máy Windsbach

Alexander Volkert is the mastermind behind this development in Windsbach, Germany.

Trở lại bảng tin