Tiên phong tại thị trường châu Á nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

Jay Song is the man in China. His job is to make sure that the Taicang production facility stays on track.

Trở lại bảng tin