Ứng dụng robot 3 tay trong sản xuất phương tiện ô tô

The complex hose package supplies one robot doing three applications.

Trở lại bảng tin